Your Cart

TAISYKLĖS

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas 
Ina Morozova individualios veiklos Nr. 727958, adresas Taikos. pr. 4a, Klaipėda Lietuva

1.2. www.beautyacademy.lt – elektroninė
parduotuvė, esanti adresu www.beautyacademy.lt

1.3. Pirkėjas – 1)
veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas
nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki
aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus
tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau
nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys –
Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Asmens duomenys –
bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta
pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui
būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar
socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Taisyklės –
šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje eliko.lt
taisyklės“.

1.7. Paskyra –
Pirkėjo registravimosi beautyacademy.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo
asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.

2. Bendrosios nuostatos.
2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis
dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę
Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti
taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas
informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el.
parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
2.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
2.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių
veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba
rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja
savo pajamomis;
2.3.3. juridiniai asmenys;
2.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
2.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis
taisyklių 2.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
2.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai
Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo
adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis,
paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas,
kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
2.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el.
parduotuvėje.

3. Prekių užsakymas, pirkimo –
pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1.
Pirkėjas gali užsisakyti prekes beautyacademy.lt pasirinkdamas vieną iš šių
būdų:

3.1.1.
internetu užsiregistruodamas beautyacademy.lt (įvesdamas savo registracijos
vardą ir slaptažodį);
3.1.2.  telefonu;

3.2.
Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose
nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose
privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens
duomenis.

3.3.
Prekių užsakymą telefonu pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių nuostatos.
Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

3.4.
Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo
visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir
patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo –
pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

3.5.
Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas beautyacademy.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės ir
įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose
šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el.
parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant
pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14
(keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties
negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo
atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda,
taip pat ji nebuvo naudojama.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą
kainą.
4.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas
privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo
duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant
informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo
priemonėmis.
4.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo –
pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės
aktų.

5. Pardavėjo teisės ir
įsipareigojimai.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis
el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir
saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir
be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve
arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo
priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos
formoje.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo
nurodytu adresu.

6. Prekių užsakymas, kainos,
atsiskaitymo tvarka, terminai.

6.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
6.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką
„Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia
patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
6.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
6.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

6.4.1 naudojantis elektronine bankininkyste

6.4.2.
banko pavedimu

6.5.
Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už
prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių
pristatymo terminas

6.6 Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą,
keistis negali, išskyrus atvejus, kai. prekės kaina pakito, dėl informacinių
sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių
priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina,
Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi)
darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui
grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

7. Prekių pristatymas.
7.1. Pirkėjas, užsakymo metu
pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių
pristatymo vietą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes
priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės
pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui
pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3. Prekes pristato Pardavėjas arba
Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

7.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui
prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra
preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra
reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu
Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl
nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas
įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo
sąlygas.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas
atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu
prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės
arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.6. Pirkėjas privalo visais
atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje
arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos
prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.7. Pirkėjas visais atvejais
pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos
pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių
pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių
veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių
pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo
kurjerio prekės pristatymo dokumente.


8. Prekių kokybės, garantijos.

8.1.
Kiekvienos beautyacademy.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie
kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2.
Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės
atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį,
jei:

8.2.1.
prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir
prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę
Eliko.lt;

8.2.2.
prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

8.2.3.
prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties
pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį
ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus,
įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

8.3.
Pardavėjas neatsako už tai, kad Eliko.lt esančios prekės savo dydžiu, forma,
spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų,
spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų
techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

8.4.
Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią
kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių
prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį
lapą.

8.5.
Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių,
kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės
aktai.

8.6.
Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų.

8.7.
Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu
nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja
tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė
tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

9. Pirkėjo ir pardavėjo
atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų
teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos
formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę
reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.


9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.


9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą
tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi
trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo
prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.


9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai
nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo
rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis,
nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų,
organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten
esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja
ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai,
kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias
akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų
sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas
ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje
nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės
skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar
patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų
tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR
įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų
būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta
tvarka. 

 

X